HVA ER FENOLOGI

Fenologi er vitenskapen om klimaets betydning for de forandringene som skjer hos planter og dyr gjennom årstidene. Temperatur, nedbør (fuktighet/tørke) og lys (daglengden) betyr mye for hvordan planter og dyr lever gjennom våren, sommeren, høsten og vinteren.

I botanikk (læren om planter) forklarer fenologi hvorfor planter og trær spirer eller skyter blader til ulike tider avhengig av hvor de vokser.

I zoologi (læren om dyrene) forklarer fenologi hvordan klimaet virker inn på når trekkfuglene kommer og drar igjen, hvor fort insektene utvikler seg fra egg til voksent individ og hvor fort de formerer seg, antall generasjoner i løpet av en sesong (mygg og knott). Det er gjort mange undersøkelser om hvordan klimaet virker inn på vinterdvale/vintersøvn hos dyr, pelskifte hos pattedyr (hare; fra vinterpels til sommerpels og omvendt) og når diapausen (dvaletilstanden hos insekter og andre leddyr) begynner og slutter.

Fenologi er også beskrivelsen av utviklingen av både planteliv (flora) og dyreliv (fauna) på bestemte steder (lokaliteter). Dette gjelder blant annet tidene trekkfuglene kommer til et bestemt sted.

Den kjente, svenske botanikeren Carl van Linné, som var den første til å undersøke hvilken betydning temperatur, nedbør og lysmengde har for plantenes vekst og utvikling, mente at man kunne si noe om klimaet på et sted ut fra hvordan plantelivet var på stedet. I stor grad har han rett i dette.